Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1825/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świdnicy z 2015-01-19

Sygn. akt I C 1825/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 stycznia 2015 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Magdalena Piątkowska

Protokolant : Anna Włodarczak

po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2015 roku w Świdnicy

na rozprawie

sprawy z powództwa I. D.

przeciwko E. M. i A. M.

o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji

I powództwo oddala

II zasądza od powódki I. D. na rzecz pozwanych E. M. i A. M. solidarnie kwotę 1217 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Powódka I. D. wniosła pozew przeciwko E. i A. M. domagając się zwolnienia spod egzekucji prowadzonej na ich wniosek ruchomości wymienionych w pozwie. W uzasadnieniu wskazała, iż ruchomości stanowią jej własność a nie dłużnika pozwanych, który wynajął od powódki lokal ze wskazanym w pozwie wyposażeniem.

W odpowiedzi pozwani wnieśli o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu. Wskazano, iż powódka nie wykazała, aby zajęte ruchomości stanowiły jej własność, a przeczy temu oświadczenie złożone przez dłużnika w toku egzekucji. Ponadto powołano przepis art. 841 par. 2 kpc podnosząc uchybienie terminu do złożenia powództwa przeciwegzekucyjnego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Dnia 7 maja 2014 roku do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy J. P. wpłynął wniosek egzekucyjny. Wierzycielami byli pozwani E. i A. M.. Dłużnikiem była spółka (...) sp. z o.o. we W.. Wniosek egzekucyjny zawierał m.in. żądanie zajęcia ruchomości w lokalu przy ul. (...) w Ś.. Właścicielem lokalu jest powódka, która wynajęła lokal dłużnikowi. W trakcie czynności podjętych przez komornika w celu dokonania zajęcia przedstawiciel dłużnika wskazał, iż znajdujące się w lokalu ruchomości stanowią własność dłużnika.

Dowód: akta KM(...)

umowa najmu z załącznikiem k. 4-11

Dnia 18 lipca 2014 roku w obecności powódki dokonano zajęcia ruchomości objętych pozwem.

Dowód: protokół zajęcia k. 13

Dnia 27 sierpnia 2014 roku powódka złożyła pozew o zwolnienie ruchomości wskazanych w pozwie spod egzekucji. /vide koperta k.14 /

Przy tak ustalonym stanie faktycznym sąd zważył:

Powództwo podległo oddaleniu.

Zgodnie z art. 841§ 1 kpc osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych.( § 3 )

Jak wynika z porównania daty, w jakiej powódka dowiedziała się o zajęciu ruchomości i daty złożenia pozwu, powódka nie wniosła powództwa w terminie określonym w w/w przepisie, a zatem utraciła prawo żądania zwolnienia spod egzekucji zajętych ruchomości. To przesądziło o oddaleniu powództwa( pkt I wyroku). Na marginesie wskazać można, iż powódka nie wykazała, aby ruchomości stanowiły jej własność. Przedłożyła wprawdzie umowę najmu z protokołem zdawczo odbiorczym , ale jest on na tyle ogólny, że nie można bez wątpliwości stwierdzić, czy traktuje o zajętych w toku egzekucji ruchomościach, szczególnie w świetle oświadczenia dłużnika złożonego w toku egzekucji, iż ruchomości stanowią jego własność.

O kosztach procesu , na które złożyły się opłata skarbowa i koszty zastępstwa procesowego, orzeczono w punkcie II na podstawie art. 98 kpc , wysokość kosztów zastępstwa ustalając w oparciu o §6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu ( DZ U z dnia 3 października 2002 roku nr 163, poz. 1349ze zmianami)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mariola Stodulska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Piątkowska
Data wytworzenia informacji: